Det går mot slutten av 2016 og det nærmer seg jul.

Vi har vært igjennom et år med mange spennende utfordringer. Takket være dere ansatte har vi landet de fleste av disse trygt og godt.

For Elvenes sin del avsluttes all aktivitet i Tromsø for denne gang. Workintoppen har vært meget krevende økonomisk og har beklageligvis påført oss store tap. Vi håper å unngå den type prosjekt for fremtiden. Prestvannet derimot er et prosjekt som har fått flott omtale i lokale- og sosiale medier for utførelse og finish. Det er vi veldig stolte av.

På Skjervøy er vi i gang med det største enkeltprosjektet i selskapets historie. På tross av noe treg oppstart går produksjonen nå godt og vi har store forhåpninger til den videre gjennomføringen av prosjektet.

I Narvik er store VA prosjekt avsluttet med godt resultat. Sanering i Korallveien ble blant annet overlevert uten merknader av betydning. Meget bra jobbet!

Bygging av infrastruktur i Narvikfjellet pågår for fullt. Prosjektet går godt og vi satser på å være med i videre utbygginger i området i årene fremover.

Vi har i løpet av året styrket satsingen innen bergdrift. Produksjonen både i Blomjorten og Beisfjord har økt. Vi vil videreføre denne satsingen også for 2017.

Taraldsvik Maskin og Elvenes har også gjennomført Malmporten som et samarbeidsprosjekt. Vi har hatt noen mindre samarbeidsproblemer underveis. Disse er løst på en god og konstruktiv måte i tråd med våre grunnverdier. Taraldsvik overvann for Narvik Vann vil også bli løst i fellesskap. Dette er en modell vi håper å kunne utvikle videre til beste for hele konsernet.

Taraldsvik Maskin har også i år hatt stor aktivitet, med en rekke spennende prosjekter. Vi har høstet ros for seriøsitet og god utførelse fra mange oppdragsgivere. Satsingen på spyle- og sugevogna har gitt gode resultater. Arbeidene på Narvik høydebasseng og Skistua bolig er begge blitt lagt merke til og har styrket oppfatningen i markedet om at vi leverer «det lille ekstra».

På banesiden har vi i løpet av året gjennomført store prosjekter og investert tungt i nytt materiell. Vi satser videre på dette fagområdet ved å styrke organisasjonen både formelt og faglig. Tidlig i 2017 vil vi også sette «nyloket» i drift.

For mobilkranavdelinga har aktiviteten vært noe mindre en gullåret 2015. Det ser imidlertid mye lysere ut allerede, og 2017 tegner til å bli bra.

Aktiviteten hos kran- og spesialtransport har som vanlig vært høy med positive resultater. På tampen av året fikk vi levert nytt utstyr som sammen med godt omdømme skal sikre fortsatt konkurransefortrinn i markedet.

Oppbyggingen av kompetanse har gitt verkstedet et godt løft, og vi leverer tjenester av høy kvalitet hovedsakelig internt, men også noe eksternt. «Keep up the good work!»

Gjennomgående har året vært positivt med tanke på HMS og kvalitet. Vi har heldigvis ikke hatt alvorlige hendelser og fokuset på sikkerhet og kvalitet er sterkt forbedret.

Min oppfatning er at konsernet preges av godt miljø og trygge og gode arbeidsforhold. Innarbeidelsen av våre grunnverdier, adferdskoden og ledelsesprinsipper ser også ut til å ha positiv effekt i mange ledd i bedriften. Forholdet mellom de ansatte preges av god dialog og høy moral og etikk.

Konsernet besitter meget høy kompetanse i alle ledd i bedriften. Vi vil også for 2017 fortsette å satse på kompetanseheving gjennom intern opplæring og ansettelse av arbeidstakere med gode fagkunnskaper. Med TAS-skolen siste fredag i hver måned vil vi fortsette å gi intern opplæring på mellomledernivå.

Fremtiden ser lovende ut, med en historisk høy ordrereserve for 2017. Regionen står foran store investeringer innenfor vårt fagområde. Nå er det bare opp til oss alle og levere etter beste evne slik at vi sikrer gode og trygge arbeidsplasser for fremtiden.

«Walk the talk»

God jul og godt nytt år alle sammen!
Pål Iver